پاکت نامه

پاکت نامهپاکت نامه از ضروری ترین ابزار در هر مجموعه ای برای انجام امور اداری است. استفاده از پاکت طراحی شده می تواند نشان دهنده ی کاریزما و نظم مجموعه شما باشد. سربرگ ها از آنجا که دارای نشان رسمی موسسه یا شرکت مربوطه هستند، جزو اوراق رسمی و مهم به حساب می آیند و باید مراقب باشید که این اوراق به دست شخصی که از آن بتواند سوء استفاده نماید، نیفتد.