الگوریتم رنک برین Rank Brain چیست؟

الگوریتم رنک برین Rank Brain چیست؟

الگوریتم رنک برین (Rank Brain) هوش مصنوعی گوگل شناخته می شود، که عبارت جستجو شده کاربر را به صورت مفهومی مورد بررسی قرار می دهد و بعد از آن نتایج جستجو را به کاربران گوگل نش

Continue Reading