گوگل کراولر (google crawler) چیست؟

گوگل کراولر (google crawler) چیست؟

گوگل کراولر (google crawler) یا خزنده های گوگل عمل جستجو را چه در دامنه سایت و چه در خارج از آن بر عهده دارند که در صورت تکراری بودن، آن را تشخیص می دهند. همانطور که گفته شد اگر

Continue Reading